Menu Close

Tuyển dụng

Để chuẩn bị nhân sự đáp ứng yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh. Công ty Nông sản Thực phẩm Tiền Giang có nhu cầu tuyển dụng nhân sự Nhà máy Chế biến và Bảo quản Thủy sản, thực phẩm các vị trí sau: